مرور اجمالی از TimeTec Patrol Setup
راه اندازی شرکت
درست تماس اضطراری برای هر محل گشت
راه اندازی شرکت بخش / محل گشت، کاربران اختصاص / سپاه پاسداران
اضافه کردن کاربران / سپاه پاسداران، انتصاب مدیران
راه اندازی TimeTec گشت
گشت محل سکونت
گشت محل سکونت B
گشت محل سکونت C
اضافه کردن گشت دستگاه ها، اختصاص آنها را به مکان های گشت زنی و نگهبانان گشت زنی
درست حوادث، اختصاص آنها را به گشت زنی در مکان و اطلاع رسانی دریافت کنندگان
پیکربندی مکان و پست های بازرسی. ایجاد ساختمان، طبقه و پست های بازرسی
اضافه کردن مسیرهای گشت زنی، پست های بازرسی اختصاص به هر مسیر. بار فاصله مجموعه بین پست های بازرسی
ایجاد برنامه گشت نگهبان. اختصاص مسیرهای و نگهبانان به برنامه
هنگامی که پیکربندی انجام می شود، مدیر می تواند به برنامه گشت زنی برای ورود به پست های بازرسی وارد شوید. (برچسب زمان بیکن / NFC)
TimeTec گشت نرم افزار
ثبت نام کردن
ایمیل و اطلاعیه خواهد شد به تماس های اضطراری و فرد مسئول برای نظارت و اقدام موثر ارسال
SOS
حوادث گزارش
سفارش کار
امنیت سپاه پاسداران انجام وظایف با استفاده از نرم افزار بر روی گوشی های هوشمند آندروید بر اساس برنامه ها و مسیرهای اختصاص داده
دانلود PDF
وب TimeTec گشت
گزارش
• فعالیت های مفصل گشت
• گزارش صادرات در فرمت های مختلف
فهرست حسابرسی اطلاعات
• مشاهده تمام سیاهههای فعالیت
نظارت بر
• نمای نقشه و طرح طبقه
• زنده
• گزارش رویداد
• ارسال سفارشات کار